1. Home Brother
  2. Webshop salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

1 Anvendelse

1.1 Følgende Salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle avtaler/kjøp/bestillinger vedrørende hardware, forbruksvarer og øvrig tilbehør hos Brother Norge, filial til Brother Nordic A/S, org.nr. 996 594 157, Karvesvingen 5, 0579 Oslo Tlf.: +47 22 57 75 00, salg@brother.no (heretter benevnt ”Brother”), via dennes hjemmeside. (DK54034628 - Brother Nordic A/S, Baldershøj 22, Ishøj  2635 - info@brother.dk - +45 43 31 31 31)

1.2 Ved enhver avtale/kjøp/bestilling omfattet av pkt. 1.1 skal herværende Salgs- og leveringsbetingelser aksepteres.

1.3 Alle kunder oppfordres til å lese Salgs- og leveringsbetingelsene grundig og gjøre seg kjent med de rettigheter og forpliktelser som Salgs- og leveringsbetingelsene innebærer.  

1.4 Brother er en virksomhet som beskjeftiger seg med salg av printere, multifunksjonsmaskiner i laser og inkjet, markedets sterkeste labelsystem (p-touch), QL labelprintere, skannere, software og dertil knyttede forbruksvarer og tilbehør.

1.5 Salgs- og leveringsbetingelsene gjelder – med mindre annet er særskilt angitt – både for forbrukere og næringsdrivende. 

1.6 Bestemmelsene i pkt. 3 og 11.1 nedenfor gjelder kun for forbrukere. 

1.7 Bestemmelsene i pkt. 5.6, 5.7, 6.2, 6.6, 7.1, 7.2, 11.3 og 12.1 gjelder kun for næringsdrivende.

2 Bestilling / Avtaleinngåelsen

2.1 Bestilling anses som endelig avgitt når Kunden har trykket ”gjennomfør betaling” som ledd i bestillingsveiledningens avslutning.2.1 Bestilling anses som endelig avgitt når Kunden har trykket ”gjennomfør betaling” som ledd i bestillingsveiledningens avslutning.

2.2 Brother vil deretter uten ugrunnet opphold, via e-mail til Kundens opplyste e-mailadresse, sende ordrebekreftelse med opplysninger om den inngåtte avtale, herunder den samlede pris (inkl. moms), eventuelle gebyrer og leveringsomkostninger, den bestilte vare og dennes vesentligste egenskaper, bestillingsdato, tilsiktet leveringsdato mv.

2.3 Brother er ikke forpliktet av en bestilling dersom bestillingen gjelder varer som Brother ikke har på lager eller en bestilling som overstiger det antall av et gitt produkt som Brother har på lager, såfremt Brother innen 5 alminnelige arbeidsdager fra bestillingen orienterer Kunden om dette via e-mail til Kundens opplyste e-mailadresse. Dette gjelder også selv om Brother har sendt en ordrebekreftelse for den aktuelle bestilling.

3 Kansellering / Angrerett (kun for forbrukere)

3.1 Ved kjøp på Brothers hjemmeside har Kunden en 14 dagers angrerett fra produktet er mottatt.

3.2 For at angreretten skal komme til anvendelse må Kunden, innen den frist som er oppført i pkt. 3.1, utvetydig underrette Brother om at vedkommende vil ta i bruk angreretten. Meddelelse om dette kan gis via Forbrukerrådets standard angreskjema. Er meddelelsen avsendt innen angrefristens utløp, ansees fristen som overholdt.

3.3 Fristen i pkt. 3.1 regnes fra det seneste av følgende tidspunkter: 1) den dag da Kunden har fått varen eller den siste levering heretter i hende, eller 2) den dag da Kunden har mottatt ordrebekreftelse som inneholder de opplysninger som fremgår av pkt. 2.2 og eventuelle andre opplysninger som kapittel 3 i angrerettloven krever.

3.4 Hvis Kunden har mottatt en eller flere varer, skal Kunden – utover å underrette Brother i overensstemmelse med pkt. 3.2 – tilbakesende eller tilbakelevere de mottatte varer til Brother uten unødig opphold, og senest 14 dager etter at Kunden meddelte til Brother at han ville benytte seg av angreretten. Det er tilstrekkelig at Kunden innen fristens utløp har overlevert det mottatte til en fraktfører, som har påtatt seg forsendelsen for Brother. Omkostningene ved tilbakesendelse av varer påhviler Kunden og er avhengige av hvilken vare det er snakk om.

3.5 Ved Kundens korrekte bruk av angreretten refunderes kjøpesummen snarest mulig og senest 14 dager fra den dato, som Brother mottok melding fra Kunden om at angreretten var benyttet. Refundering er imidlertid betinget av at Varen er returnert/mottatt av Brother eller, at Kunden har fremlagt dokumentasjon for at varen er sendt til Brother. Refusjonen skjer via den samme betalingsmetode som Kunden har anvendt ved kjøpet.

3.6 Kunden svarer for enhver reduksjon i varens verdi som skyldes at Kunden har håndtert varen på annen måte enn den som er nødvendig for å fastslå varens art, egenskaper og den måte den fungerer på.

3.7 Brudd på emballasje for blekkpatroner, tonere, tromler og etikett taper og annet forbruksmateriell, samt prøvekjøring av printere er eksempler på forhold som Kunden hefter for, jfr. pkt. 3.6.

3.8 Når Kunden forringer varens verdi som beskrevet i pkt. 3.6 og 3.7 vil verdiforringelsen bli motregnet i det beløpet som Kunden får refundert, jfr. pkt. 3.5.

4 Betaling

4.1 Betaling kan skje med debet- eller kredittkort som Visa eller Matercard.

4.2 Brother har outsourcet oppbevaringen av betalingsopplysninger slik at disse oppbevares hos Ingenico ePayments, 23 Hanover Square, London, W1S 1JB,United Kingdom.

4.3 Det pålegges ikke særskilte betalingsgebyrer fra Brothers side.

 
5 Levering

5.1 Levering skjer til den leveringsadresse som er oppgitt i forbindelse med bestillingen.5.1 Levering skjer til den leveringsadresse som er oppgitt i forbindelse med bestillingen.

5.2 Brother leverer kun til Kunder med adresse i Norge.

5.3 Varene leveres via PostNord eller ved en annen fraktfører som utpekes av Brother.

5.4 Brothers levering vil finne sted senest 5 alminnelige arbeidsdager fra endelig bestilling er gjennomført i henhold til pkt. 2.1 jf. dog pkt. 5.7.

5.5 Brother sender Kunden en e-mail, når den bestilte vare sendes avsted til Kunden.

5.6 Når levering er skjedd, er Kunden forpliktet til å foreta en slik undersøkelse av salgsgjenstanden, som ordentlig forretningsbruk krever. 

 
5.7 Brother ilegges ikke erstatningsansvar for forsinket levering, som finner sted etter det i pkt. 5.4 angivne tidspunkt, i det dette kun er veiledende.

5.8 Hvis Kunden unnlater å motta varen eller å hente denne på posthuset, og varen derfor må returneres til Brother, har Brother rett til å motregne leveringsomkostningene i det eventuelle beløp som Brother skal tilbakebetale til Kunden. Hvis Kunden deretter ønsker å få varen levert igjen, så skal Kunden også være ansvarlig for leveringsomkostninger knyttet til dette. 

5.9 Hvis Kunden ønsker sin ordre levert på et tidspunkt eller på en adresse hvor vedkommende ikke er i stand til å motta varen, skal dette anføres i bemerkningene/ kundekommentaren til leveringen i forbindelse med bestillingen. Velger Kunden denne løsningen, overgår risikoen for varen til Kunden, når varen er levert på den opplyste leveringsadresse, jf. pkt. 5.1.  

5.10 Leveringsomkostningene er på NOK 75, uansett arten av den bestilte vare og ordrestørrelse, og skal betales av Kunden. 

6 Garanti/reklamasjon

6.1 Vurderingen av varens kontraktsmessighet, dvs. om varen lider av en mangel eller ikke, skal foretas i henhold til Kjøpsloven, med mindre Forbrukerkjøpsloven får anvendelse.

6.2 Den næringsdrivendes reklamasjon over eventuelle mangler skal skje skriftlig og sendes til den adresse eller mailadresse som er oppgitt på bestillingshjemmesiden.

6.3 Forbrukerens reklamasjon over eventuelle mangler bør – av bevismessige årsaker – skje i overensstemmelse med pkt. 6.2 og 6.4.

6.4 Reklamasjon etter pkt. 6.2 skal inneholde bestillingsnummer og en beskrivelse av den mangel som er bakgrunnen for reklamasjonen. 

6.5 Reklamasjonen skal – med mindre den aktuelle vare er dekket av en garanti jf. pkt. 6.8 – 6.13 – sendes Brother innen rimelig tid og senest 2 år fra Kunden har mottatt varen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år, og kjøper er forbruker, er den absolutte reklamasjonsfristen 5 år.

6.6 Pkt. 6.5 gjelder ikke for forbruksvarer, idet reklamasjon i relasjon til slike varer skal skje innen utløpet av den dato som er oppgitt i forbruksvarens veiledning.

6.7 Rimelige utgifter knyttet til retur av varer refunderes av Brother såfremt det viser seg at den leverte vare lider av en mangel som ikke er forårsaket av forhold på Kundens side.

6.8 Hos Brother har vi som mål og alltid være "At your side" og tilby den beste kundesupporten. Vi underbygger dette ved å tilby utvidet garanti på mange maskiner. 
Forutsetningen for å oppnå garantien og Bytte-på-stedet service er at maskinen er ment for salg i den nordiske regionen* og importert av Brother Nordic A/S, og at maskinen registreres på Brother sin hjemme-side innen 60 dager etter kjøpet. Vi tilbyr også kostnadsfri telefonsupport gjennom hele maskinens levetid. 

Brother tilbyr tre typer utvidet garanti: 3 års innleverings garanti, 3 års garanti med bytte på stedet første året og 3 års garanti med bytte på stedet alle tre årene. 

På vår hjemmeside www.broher.no kan du søke opp produktet ditt og se hvilken garanti som gjelder for ditt produkt. Er du i tvil kontakter du vår Kundesupport på https://www.brother.no/contact-us

*På emballasjen er det angitt om det er en nordisk maskin, men er du i tvil er du velkommen til å kontakte oss. På ikke-nordiske maskiner er det 1 års Europeisk garanti fra Brother som gjelder. Som forbruker er du alltid som minimum dekket av en 2 års reklamasjonsrett. Noen produkter har opptil 5 års reklamasjonsrett (ref. Lov om forbrukerkjøp).

 

6.9 Det er en betingelse for at garantien og Bytte-på-service skal gjelde at maskinen blir registrert på Brother sin hjemmeside senest 60 dager etter utsendelsen av ordrebekreftelsen.

 

7 Ansvarsbegrensning

7.1 Brother kan aldri gjøres ansvarlig for indirekte tap eller følgetap med mindre tapet skyldes grov uaktsomhet eller forsett fra Brothers side, eller dersom ufravikelige lovbestemmelser sier noe annet.

 
7.2 Brother kan aldri ilegges et erstatningsansvar som overstiger verdien av den bestilling som har utløst erstatningsansvaret.

8 Force Majeure

8.1 Brother påtar seg ikke ansvar eller forpliktelser som følge av manglende utførelse eller forsinkelse i utførelsen av noen av sine forpliktelser i henhold til avtalen, der dette skyldes en handling eller begivenhet utenfor Brothers rimelige kontroll, som f.eks. streik, lockout eller annen arbeidsnedleggelse, sivil ulydighet, opprør, terroristangrep eller trussel om terroristangrep, krig eller trussel om krig, brann, eksplosjon, storm, oversvømmelse, jordskjelv, setningskader/nedsynkning, epidemi eller annen naturkatastrofe, manglende mulighet for å benytte offentlig eller privat transport, hackeraktivitet, hærverk, midlertidig eller permanent stans i offentlig eller privat telekommunikasjons nettverk, eller midlertidig eller permanent strømavbrytelse.

9 Taushetsplikt

9.1 Brother og Kunden er forpliktet til verken skriftlig, muntlig eller på annet vis å gi videre eller benytte opplysninger av fortrolig, forretningsmessig eller personlig karakter, som denne måtte være kommet i besittelse av som ledd i avtaleinngåelsen eller som en følge av dette.

9.1 Brother og Kunden er forpliktet til verken skriftlig, muntlig eller på annet vis å gi videre eller benytte opplysninger av fortrolig, forretningsmessig eller personlig karakter, som denne måtte være kommet i besittelse av som ledd i avtaleinngåelsen eller som en følge av dette.

10 Personopplysninger

10.1 Som ledd i bestillingen/avtaleinngåelsen skal kunden gi en rekke opplysninger som skal gjøre det mulig for Brother å oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen, herunder levering av varen, håndtering av en eventuell senere reklamasjonssak mv.

10.2 De i pkt. 9.1 omtalte opplysninger er; navn, adresse, telefonnummer og mailadresse. Kunden skal innestå for at opplysningene er korrekte og fullstendige.

10.3 Brother er behandlingsansvarlig for registrering/behandling av de personlige opplysningene, og opplysningene oppbevares hos Brother på den adresse som er oppgitt i pkt. 1.1, dog slik at betalingsopplysninger oppbevares i overensstemmelse med pkt. 4.2.

10.4 Betalingsopplysninger utleveres til og oppbevares hos Digital River World Payments AB, Textilgaten 31, SE-120 30 Stockholm, Sverige, jf. pkt. 4.2.

10.5 Kunden har ved henvendelse/anmodning til Brother rett til å få opplyst hvorvidt det besittes opplysninger om vedkommende og i så fall hvilke opplysninger. Kunden kan til enhver tid fremsette innsigelser overfor Brothers registrering/behandling av de aktuelle personlige opplysningene.  

10.6 For Kundens rettsstilling for øvrig vises det til den enhver tid gjeldende Personopplysningslov. 

 
11 Klage og tvister

11.1 Hvis forbrukeren ikke er tilfreds med den behandling m.v, som forbrukeren har fått av Brother, kan forbrukeren klage til Forbukerrådet via deres nettsider.

11.2 Alle uoverensstemmelser som springer ut av avtaler mv. inngått via Brothers hjemmeside, skal ha verneting i Norge og være underlagt norsk rett.

11.3 Oslo Tingrett er avtalt som rett verneting.

12 Generelt

12.1 Brother er i forhold til avtaler inngått med næringsdrivende berettiget til å overdra, delegere bort, anbudsutsette eller transportere enhver rett og/eller forpliktelse i henhold til herværende Salgs- og Leveringsbetingelser til enhver tredjemann.

12.2 Brothers rett til å overdra, delegere bort, anbudssette eller transportere rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til herværende Salgs- og Leveringsbetingelser er for øvrig regulert av de alminnelige nasjonale regler. 

12.3 Kunden er kun berettiget til å overdra/transportere sine forpliktelser i henhold til Salgs- og Leveringsbetingelsene til en tredjemann, hvis Brother på forhånd har gitt skriftlig tillatelse til dette. 

12.4 Brothers unnlatelse av å påberope eller håndheve en rettighet i henhold til Salgs- og Leveringsbetingelsene, herunder Kundens misligholdelse av en eller flere forpliktelser, skal ikke bety at Brother har frafalt sine rettigheter overfor Kunden eller at Kunden i fremtiden ikke er forpliktet til å overholde de relevante bestemmelser/forpliktelser etter Salgs- og Leveringsbetingelsene.

12.5 Hvis Brother frafaller sine rettigheter vedrørende en forsømmelse, vil dette skje skriftlig og vil ikke kunne tas til uttrykk for, at Brother automatisk frafaller sine rettigheter vedrørende fremtidige tilsvarende forsømmelser.

12.6 Ved uoverensstemmelser mellom herværende Salgs- og leveringsbetingelser og andre avtaler mellom Kunden og Brother har Salgs- og leveringsbetingelsene forrang, med mindre annet er særskilt angitt.

12.7 I tilfelle av, at en eller flere bestemmelser i herværende Salgs- og leveringsbetingelser blir tilsidesatt som å være i strid med de norske gjeldende regler, skal den resterende avtale fortsatt være gjeldende, tilsvarende for innfortolkede rettigheter og plikter, som i videst mulig omfang – innenfor grensene av den gjeldende lovgivning – forfølger det samme formål og skaper samme balanse i avtalen, som de tilsidesatte bestemmelser.